Skip to content

Hotar jobben

Höga transportkostnader hotar jobben i Sverige. Svensk industri ligger långt från sina marknader och Sverige är ett glest befolkat land med långa transportavstånd. För att klara den allt tuffare internationella konkurrensen satsar många företag på hög specialiseringsgrad. Detta gör att varje produkt transporteras från företag till företag för att olika moment ska utföras. Ökade kostnader för dessa transporter göra produkten dyrare och minskar företagens konkurrenskraft på exportmarknaden.

En bransch som är särskilt utsatt för höga transportkostnader är skogsindustrin. En kilometerskatt på 1,40 kr per   km skulle innebära 700 miljoner i ökade kostnader bara för skogsindustrin per år. Även om de rödgröna har sagt att skatten skall differentieras för att mildra effekterna i glesbygd och för skogsindustrin är det tveksamt om detta är möjligt. Det är svårt att genomföra ett sådant undantag och och risken är stor att detta ej tillåts av EU:s regler.

Risken är stor att vi i Sverige får betala kilometerskatten flera gånger. Först i form av ökade priser på alla varor, sedan i höga administrativa kostnader för nya system och slutligen för att ersätta dem som förlorar jobben.