Skip to content

Finn fem fel med kilometerskatteförslaget

Gull-Britt Jonasson, VD och ägare till Finja Betong.
Förslaget från den rödgröna oppositionen att införa en kilometerskatt för lastbilstrafik är ogenomtänkt och det har minst fem allvarliga fel. Detta säger Gull-Britt Jonasson, som är VD och ägare till Finja Betong AB med huvudkontor i Finja utanför Hässleholm. Finja utvecklar, tillverkar och levererar betong i dess mest förädlade form och har elva tillverkningsställen runt om i landet.

Fel orsak

För det första är orsaken till att införa kilometerskatten fel. De rödgröna vill dra in mer skattepengar för att bl a finansiera investeringar för nya höghastighetståg för persontrafik. Det som egentligen behövs först är investeringar i bättre järnväg för godstrafik. Varför föreslår de inte satsningar på sådana transporter som verkligen behövs?

När det sedan gäller finansiering så är det riktigt att ta in finansiering av ny infrastruktur från marknaden. Satsar man på sådana transporter som behövs, såsom godstrafik, så går det att få tillbaka investeringarna relativt snabbt. Men då krävs det att investeringarna är mer marknadsinriktade.

Kanske prioriterar de persontrafiken eftersom resenärerna har rösträtt till skillnad från godset? Jag tycker att politikerna borde underlätta för godstrafiken istället för att straffa den med kilometerskatt, säger Gull-Britt Jonasson.

Fel om miljön

Kilometerskatten bidrar inte till en bättre miljö. Skatten ger inte heller incitament att välja modernare lastbilar. För att industrin ska kunna välja något annat än lastbil måste det finnas alternativ och det gör det inte. På järnvägen är det  persontrafiken som alltid får första prioritet. När tågen blir försenade är det persontrafiken som prioriteras. Godset blir stående och så stannar också industrin.

– Många företag kan tänka sig att använda mer järnvägstransporter, men då måste det vara möjligt att köpa dessa. Vi är många som försökt köpa järnvägstransporter, men blivit brända på att det inte fungerat i praktiken. Därför borde de först bygga klart dagens järnväg och få den att fungera för näringslivets transporter innan de satsar på helt nya järnvägar, säger Gull-Britt Jonasson.

Fel matematik

Finja Betong har sin hemvist i Skåne, en region med mycket livsmedelsproduktion. I regionen verkar en stor andel utländska åkare. Politikerna har inte lyckats ställa krav på dessa tidigare, så varför skulle de lyckas denna gång? Det enda nya kilometerskatter gör är att snedvrida konkurrens och ge utländska företag konkurrensfördelar.

De rödgröna har räknat fel på kilometerskatten. Erfarenheten är att svenska företag får en konkurrensnackdel och alla svenska konsumenter kan räkna med att det blir minst 10-15 procent dyrare att leva, äta, bo och bygga i Sverige, säger Gull-Britt Jonasson.

Fel fokus

I industrin brukar vi fokusera på marknader där det finns mycket att göra. I de rödgrönas förslag undantas skogsindustrin som är den bransch som har mest vägtransporter.

Skogsindustrin är idag Sveriges största nettoexportör så det är kanske förståeligt att de inte vill belasta exporten med mer kostnader. Men varför föreslår inte de rödgröna att man börjar arbeta för att hitta fler lösningar inom de branscher som har mest transporter, undrar Gull-Britt Jonasson.

Fel fakta

Förslaget att införa kilometerskatt bygger också på fel fakta. Det knäcker den initiativkraft som är på gång i industrin och åkerinäringen.

Finja Betong har valt att göra stora satsningar av miljöskäl. Företaget har runt om i landet startat upp nya produktionsanläggningar som ligger inom 200 km från kunderna för att minimera transporterna. För Finja handlar det om transporter med material – både till och från kund.

Vi har också ställt krav på de åkare som vi engagerat att de ska köra på rätt bränsle och investera i rätt motorer. Nu finns det risk att de blir utkonkurrerade av andra, som kör längre avstånd utan dessa miljökrav. Var finns miljönyttan  och ekonomin i det, säger Gull-Britt Jonasson.